Bo Sammen– Private kollegier reserverer plads til unge hjemløse

Hjem til Alle alliancens kollegiemodel giver hjemløse unge adgang til både en bolig og et hverdagsfællesskab med andre unge.

Private kollegier reserverer 10-20 % af boligerne til hjemløse unge, som er studerende eller har en ambition om at blive det. Kommunen visiterer de unge til kollegieboligerne. Visitationen sker på baggrund af både kommunens vurdering af, hvilke unge, der egner sig til at bo på kollegiet og indgå i kollegiefællesskabet – og de unges egne ønsker om at bo på et kollegie.

Bostøtte og hverdagsfællesskab
Det er ikke ligetil, at flytte ind på et kollegie med universitetsstuderende, der tilsyneladende har styr på livet, når man selv er hjemløs og har svært ved at få fodfæste i uddannelseslivet eller på arbejdsmarkedet. Med kollegieboligen følger derfor intensiv bostøtte fra en CTI eller ICM medarbejder. Derudover sørger udvalgte med-kollegianere for at alle nye kollegianere får en god velkomst og invitation ind i kollegiefællesskabet. Derudover kan civilsamfundsorganisationer og virksomheder bistå med adgang til foreningsfællesskaber og praktikpladser eller jobs.

Tæt alliance
Hjem til Alle, kollegiet og den pågældende kommune indgår et tæt samarbejde for at sikre en god oplevelse for både hjemløse unge og deres med-kollegianere. Kommunen forpligtiger sig til at yde den nødvendige støtte til de unge, der flytter ind på kollegiet. Kollegiet forpligter sig til at hjælpe de unge med at komme godt på plads fx ved at være med til at organisere, at der anskaffes møbler og inventar til boligen og ved at være mere lempelige i administrationen af krav om studieaktivitet. Kollegiets ejendomsinspektør eller vicevært fungerer som støtteperson og konfliktmægler og tager et særligt medansvar for at skabe et hjem til alle på kollegiet. Hjem til Alle alliancen koordinerer samarbejdet mellem kollegiet og kommunen og sikrer vidensdeling på tværs af landet.

Vil du vide mere
Kollegiemodellen findes i København, Odense og Herlev.  Kontakt os på info@hjemtilalle.dk for at høre mere om de konkrete løsninger. Du kan også læse om modellen som er med i Center for offentlig innovations Innovationsbarometer. Læs mere her

Vi samarbejder med Bikubenfonden og Lauritzen Fonden om at videreudvikle denne løsning

Nye hjem i tomme m2

Denne løsningsmodel tager fat om det paradoks, at vi på den ene side mangler billige boliger og på anden side står mange bygninger tomme rundt om i danske byer. Alene i København er 10 % af alle erhvervslejemål ledige. Kunne vi bruge nogle af dem bedre?

Hjem til Alle alliancen arbejder på at fremme konvertering fra erhverv til bolig.

Udnyttelse af eksisterende byggeri til boligformål kan have oplagte fordele: Infrastrukturen er lagt, tilslutningsafgifter er betalt, og muligvis er der allerede et fungerende bymiljø og kollektiv trafik. Måske kan man blande ejerformer, sådan at der er private, dyrere ejerboliger i dele af bygningen, måske som penthouse eller boliger med dobbelt lofthøjde. De dyrere boliger kan være med til at finansiere billigere almene boliger i andre dele af bygningen. Den blandede beboersammensætning kan være en styrke.

Alliancen har undersøgt to konkrete, meget forskellige cases, med det mål at undersøge om det er muligt at omdanne erhvervslejemål til almene boliger til forskellige grupper af studerende, ph.d, familier og enkelt-studerende. Og inkludere 10-15 % meget billige boliger (ca. 3000 kr. i husleje) målrettet unge hjemløse.

Konklusionen fra analysen er:

  • Det ER muligt at få økonomi i en konvertering af erhvervsejendomme.
  • Der er barrierer i form af det tilskud, der ydes til alment boligbyggeri, hvor tilskuddet til ph.d. boliger er større end til almindelige studieboliger
  • Der er en barriere i regler for boligstøtte, som forudsætter at beboere har adgang til eget køkken. Hvis det var muligt at dele et køkken, vil det være endnu enklere at konvertere erhvervs-m2 til billige boliger med en husleje, som unge hjemløse vil kunne betale.
  • Og – det betyder selvfølgelig noget, hvad det koster at købe ejendommen.

Læs rapporten fra COWI udarbejdet for KAB og betalt af Realdania her

 

Social støtte og fællesskab 

Hjemløshed handler om mere end at mangle en bolig. Hjemløshed hænger oftest sammen med social udsathed, herunder økonomiske og personlige forhold og problemer, som kan gøre det vanskeligt at fastholde en bolig. For at lykkes med at hjælpe de udsatte unge varigt ud af hjemløsheden er der derfor behov for, at et tilbud om bolig suppleres med støtte tilpasset den enkelte unges behov.

Alliancen har sammen med de unge sammensat en 360 graders støtte, som rummer de fire vigtigste forhold, der betyder noget for, om den unge kan føle sig hjemme og mestre at blive boende og udvikle sig:

  • Bolig
  • Fællesskab
  • Job/uddannelse
  • Sundhed

Hjem til Alle involverer parter på tværs af sektorer og tester nye måder at tilvejebringe konkrete løsninger på de fire områder. Det sker altid i tæt samarbejde med kommunen og styres af den unge selv.

Bolig
Boligen er fundamentet i den sociale indsats. Men udover selve boligen kan Hjem til Alle også hjælpe med at levere det, der gør boligen til et hjem. Hjem til Alle anbefaler bostøtte baseret på relationsskabende arbejde, som bliver foretaget af en kontinuerlig bostøtteperson, der yder social og praktisk støtte i overgangen fra hjemløshed til egen bolig. Bostøtten kan fx tage udgangspunkt i de evidensbaserede ”Housing First”-metoder CTI og ICM. I nogle tilfælde er de unge ikke berettigede til at få støtte fra kommunen til basalt indbo. Hjem til Alle samarbejder derfor med organisationer og virksomheder om levering af startpakker, genbrugsmøbler m.v., så den unge hurtigst muligt kommer godt på plads i sin bolig.

Fællesskaber
At være en del af ligeværdige og involverende fællesskaber er vigtigt for et liv med indhold og uden ensomhed. Hjem til Alle tester modeller for, hvordan naboskaber kan aktiveres på nye måder, og hvordan frivillige organisationer og lokale netværk kan være en ressource for en hjemløs ung, der skal til at bo i en ny opgang eller ny bydel. Selvom en professionel bostøtteperson kan hjælpe den unge i sin udvikling, kan den professionelle relation aldrig erstatte et netværk af venner og familie.

Job og uddannelse
Alliancens mål er, at de unge skal udvikle sig i retning af selvstændighed og selvforsørgelse. Uddannelse og beskæftigelse er et afgørende element i denne udvikling. Derfor samarbejder Hjem til Alle med frivillige foreninger og private virksomheder om praktik- og mentorordninger, som kan støtte den unge ind i job eller uddannelsesforløb.

Sundhed
Mange hjemløse unge oplever både mentale og fysiske problemer, der hindrer deres udvikling og trivsel. Og de oplever sundhedssystemet som svært at finde rundt i. Derfor arbejder Hjem til Alle for at skabe bedre adgang til eksempelvis læger, tandlæger og psykologer, og at lave aftaler om hurtig og lettilgængelig hjælp i forbindelse med konkrete boligløsninger.

Vil du vide mere
Vil du vide mere om 24/7? Kontakt os på info@hjemtilalle.dk

Helt Hjem – forsøg på at skabe en social investeringscase

Vi ved at langt de fleste unge kan komme ud af hjemløshed, hvis de får en permanent, betalelig bolig og tilstrækkelig støtte til at håndtere de udfordringer, der er med til at skubbe dem ud i hjemløsheden.

Men boligmarkedet er i disse år under voldsomt pres, og antallet af billige boliger bliver stadigt mindre. Desuden får mange kommuner sværere ved at finde ressourcer til håndteringen af komplekse sociale problemstillinger. Endelig viser en række analyser, at mange unge i dag har vanskeligt ved at finde en plads i samfundet. Selvom de unge fastholder en bolig, kommer kun få videre i uddannelse eller beskæftigelse. Og godt hver fjerde ung under 25 år føler sig ensom.

Udviklingsprojekt frem mod social investeringscase

Derfor har Hjem til Alle Alliancen sammen med Nordic Development Corporation taget initiativ til at udforske nye og bæredygtige måder at tilvejebringe flere betalelige boliger og sikre intensiv, fleksibel og individuelt tilrettelagt social støtte og adgang til fællesskaber for unge, der ikke har et hjem.

Idéens grundelementer er:

1. Hjemløse unge tilbydes bolig i private såvel som almene studie- og ungdomsboliger, hvor de bor sammen med andre unge, der ikke har oplevet hjemløshed.

2. Der arbejdes aktivt med at etablere et inkluderende fællesskab blandt de unge, der bor sammen, for at give hjemløse unge adgang til et nyt ressourcestærkt fællesskab.

3. De unge får individuelt tilrettelagt, intensiv bostøtte samt støtte til at håndtere fx misbrug, psykisk lidelse, etablering af netværk samt adgang til uddannelse og beskæftigelse.

Fire kommuner har givet tilsagn om at deltage i et udviklingsforløb, der har til formål at udvikle en social investeringscase, hvor bolig, støtte og fællesskab går hånd i hånd.

Bikubenfonden støtter det indledende arbejde.

Hjem til Dig – Private familier åbner deres hjem

Røde Kors og Ungdommens Røde Kors har sammen med Hjem til Alle udviklet programmet Hjem til Dig. Det er et program som er inspireret af det britiske Night Stop, som Depaul har kørt for unge hjemløse i England i over 30 år.

I en dansk version handler programmet om at danske familier åbner deres hjem og deres netværk for en ung på kanten af hjemløshed i en periode på 3-6 måneder. Målet er at give den unge muligheden for at blive en del af en almindelig families hverdagsliv, at få et nyt netværk at læne sig op af og måske nye indgange til boligmarkedet.

Røde Kors sikrer at der er et godt match mellem familier og unge. Ungdommens Røde Kors sørger for at der er frivillige unge, som kan være følgevenner til fritidsliv, læsemakker på uddannelsen eller  nogle af hænge ud med. Læs mere på Røde Kors hjemmeside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyheder om alliancens arbejde, medlemmerne og de opnåede resultater.