Hver tiende anbragte unge rammes af hjemløshed

Hver tiende ung, der har været anbragt i barndommen, bliver registreret i hjemløshed, når de er mellem 18 og 24 år. Det gælder derimod kun en halv procent blandt ikke anbragte unge. Samlet set er det cirka hver tredje af de unge i hjemløshed, der har haft en anbringelse i barndommen.

Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Undersøgelsen, der er lavet for Hjem til alle Alliancen afdækker for første gang, hvad der kendetegner unge, der har været ramt af hjemløshed i ungdomsårene, og de unges livsforløb før og efter hjemløsheden. Link til rapporten her:

VIVE 2020.Hjemløshed i ungdommen

Om undersøgelsen siger direktør i Hjem til Alle alliancen

”Antallet af unge hjemløse er steget kraftigt de seneste ti år med kæmpestore negative konsekvenser for den enkelte og samfundet. Tiden er inde til, at vi som samfund beslutter at stoppe hjemløshed,” siger direktør i Hjem til Alle alliancen, Vibe Klarup, der fortsætter:
“Undersøgelsen understreger behovet for bedre forebyggelse, og her er overgangen fra anbringelse til voksenlivet helt central. Vi bør bl.a. arbejde mere målrettet med at sikre anbragte unge adgang til en bolig med støtte,” siger hun.

Regeringen barsler senere på året med et udspil til, hvordan anbragte unges overgang til voksenlivet kan forbedres. Dette fokus er tilsyneladende tiltrængt. Undersøgelsen viser, at andelen, der har modtaget efterværn – den offentlige støtte, der pt. tilbydes i overgangen til voksenlivet – er nogenlunde lige stor blandt de tidligere anbragte unge, der kommer ud i hjemløshed, og dem, der ikke gør. Varigheden af efterværnet er dog markant kortere i gruppen, der er blevet registreret i hjemløshed.

Undersøgelsen understreger vigtigheden af at sætte fokus på netop det og kan forhåbentlig være med til at kvalificere debatten, mener Sine Egede, chef for det sociale område i Bikubenfonden, der er partner i alliancen.
“Resultaterne viser, at den måde vi tænker anbringelse og efterværn på i dag ikke virker efter hensigten. Det er tid til at gentænke anbringelsesområdet, så de unge ikke mister fodfæste, når de fylder 18 år. Andre unge kan læne sig op ad deres forældre og forberede sig langsomt på voksenlivet. Den tænkning bør gennemsyre systemet, så vi får en mere dynamisk overgangsperiode med fuldt fokus på at få den unge i uddannelse, job, bolig og netværk – og først giver slip, når den enkelte er klar til det,” siger Sine Egede.

Om ‘Hjemløshed i ungdommen’
Undersøgelsen tager udgangspunkt i, at der gennem de seneste 10 år er sket en kraftig stigning i hjemløsheden blandt unge i Danmark. Fra 2009 til 2017 fordobledes omfanget af hjemløshed blandt unge. Ved den seneste kortlægning af hjemløshed i 2019 skete der dog for første gang, i den periode, kortlægningerne har været gennemført, et mindre fald i hjemløsheden blandt unge, så der er knap 2000 hjemløse mellem 18 og 29 år. Gruppen af unge udgør næsten en tredjedel af den samlede hjemløshed i Danmark.

Det viser undersøgelsen
Hjemløshed og efterværn
Hver tiende anbragt bliver hjemløs som ung, og hver tredje ung i hjemløshed har været anbragt. Andelen af tidligere anbragte unge, der bliver ramt af hjemløshed, er ca. lige høj for de unge, der modtager efterværn og de unge, der ikke har modtaget efterværn. Det rejser spørgsmålet, om det eksisterende efterværn er det rette sikkerhedsnet for de unge. I rapporten anbefales det at rette opmærksomheden på, om ‘det eksisterende efterværn har en karakter, som gør det muligt at imødekomme den høje kompleksitet i støttebehovene hos mange af de anbragte unge, der i dag kommer ud i hjemløshed, og blandt de mest udsatte anbragte unge generelt’.

Overdødelighed
Dødeligheden blandt unge i hjemløshed er 14-20 gange højere end blandt øvrige unge. Således var over 4% af de 18-24-årige og 8% af de 25-29-årige der var i hjemløshed i 2009 gået bort i 2018. Til sammenligning er dødeligheden under 0,5% for de 18-29-årige der ikke har været i hjemløshed fra 2009-2018.

Langvarig udsathed
Mere end to tredjedele af de 18-24-årige, der var hjemløse i 2009 var hverken i beskæftigelse eller i uddannelse i 2018. Og kun ganske få har opnået en højere uddannelse end de havde i 2009.
Næsten 90% af de 18 årige, der var registret i hjemløshed i 2009, har fået registreret et problem med misbrug, psykiske lidelser eller modtaget en ubetinget dom, når de er i midten af 20’erne.

Hjemløsheden har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser
De samfundsmæssige omkostninger ved at håndtere hjemløshed blandt unge er vedvarende og høje. Således bruger vi som samfund 250.000 kr. i gennemsnit per ung i alderen 18-24 år, der er registreret i hjemløshed om året. . For de 25-29-årige er tallet 275.000 kr. Og beløbet falder ikke de følgende år.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udarbejdet rapporten for Hjem til alle Alliancen. Den er finansieret af Bikubenfonden og Helsefonden.