29. oktober 2021

Reformudspil gør op med hjemløshed

I denne uge lancerede regeringen sit længe ventede Hjemløseudspil. I Hjem til Alle er det vores vurdering, at vi hermed har fået et solidt udgangspunkt for at stoppe hjemløshed i Danmark.

Hjemløsheden har været stigende i Danmark de sidste 10 år. Stigningen er sket på trods af skiftende regeringers målsætninger om det modsatte. Og på trods af, at vi over en årrække har forsøgt at omlægge hjemløsearbejdet til housing first. Vi ved, at hvis mennesker i hjemløshed tilbydes en bolig med tilstrækkelig social støtte, vil mere end 8 ud af 10 komme ud af hjemløshed. Men vi ved også, at kun 8 pct. af hjemløse faktisk får en housing first baseret løsning.

Den finske foregangsmand på hjemløseområdet i Finland, Yuha Kaakinen fra Y-foundation har sagt det så præcist:

“Et af problemerne i Danmark har været, at jeres Housing First-tilgang har været mere spredt, lokal og projektorienteret end i Finland. Nøglen til den finske succes har været billige boliger og en samlet national plan.” 

Analysen er rigtig. Vi har derfor i Hjem til Alle arbejdet for en reform af hjemløseområdet, som mere grundlæggende fjerner de barrierer der står i vejen for at forebygge hjemløshed og få mennesker ud af hjemløshed. Vi vurderer, at det nye udspil i sammenhæng med det boligudspil, som blev lanceret for nogle uger siden, for første gang tager fat om de grundlæggende strukturelle udfordringer. Derfor er vi meget tilfredse.

 

Med udspillet følger især 3 væsentlige ændringer, nemlig:

 1. Boligpolitikken er kommet med i ligningen
  En af de mest væsentlige barrierer har været manglen på billige boliger, som kommunerne kan anvise mennesker i hjemløshed til. Med udspillet følger 2.900 flere boliger til en husleje på maks. kroner 3500. I udspillet er der desuden et konkret forslag til, at udslusningsboligordningen bliver mere fleksibel, så flere kan komme i betragtning til et huslejetilskud og i længere tid.
 2. Ændring af økonomiske incitamenter 
  Hidtil har de økonomiske incitamenter ikke i tilstrækkelig grad bakket op om housing first. Kommunerne har fået tilskud til udgifter på herberger, men har selv skulle betale for housing first støtte i egen bolig. Med udspillet foreslår regeringen, at tilskuddet på herberger gælder i tre måneder, og herefter følger med borgeren som tilskud til den sociale støtte ude i boligen.
  Det understreges hermed, at herbergsophold alene er et akut-tilbud – ikke en varig løsning. Denne ændring påvirker herbergssektorens grundvilkår. Vi er derfor glade for, at det i udspillet understreges, at der skal investeres i civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og tilbud.
 3. Styrkelse af den sociale støtte  
  Med udspillet foreslås indført en ny bostøtteparagraf, som præciserer de sociale metoder, som skal følge med ud i boligen. Det er velbeskrevne og veldokumenterede metoder, som kun i meget lille omfang anvendes i dag. Især bruges den støtte som kombinerer socialfaglig hjælp med psykiatri og misbrugsbehandling over længere tid (ACT) kun i meget lille omfang. Med i forslaget er også en styrket klageadgang for mennesker, som vurderer at de ikke får den rigtige støtte med ud i boligen.

 

Brug for et fælles bindende mål

I Hjem til Alle har vi arbejdet for at vi med reformen af hjemløsearbejdet sikrer et fælles forpligtende mål. Vi har med afsæt i beregninger fra Kraka, som har analyseret udviklingen i Finland og Norge, argumentet for at vi om 10 år ikke har flere i langtidshjemløshed i Danmark. Udspillet har samme mål, om end der ikke er sat årstal på hvornår målet skal nås.

Bag succesen i Norge og Finland ligger blandt andet et meget bredt samarbejde på tværs af sektorer og også en meget tæt opfølgning af, hvordan det går med at nå de fælles mål. Vi er derfor glade for at udspillet foreslår at der etableres et nationalt partnerskab på tværs af stat, regioner, kommuner, fonde, NGO’er og boligorganisationer. Det nationale partnerskab skal, som det står i udspillet, følge udviklingen på hjemløseområdet, implementeringen af Housing First-tilgangen samt følge målsætningen om, at der skal være markant færre borgere i hjemløshed i Danmark, herunder afskaffelse af langvarig hjemløshed.

Læs udspillet her